Seguretat i Salut
valencià

- Redacció d'estudis de seguretat.
- Redacció de plans de seguretat.
- Coordinació de seguretat i salut en fase d'obres.
- Prevenció de riscos en el sector de la construcció.
- Busca de la qualitat com a ferramenta contra la sinistralitat laboral en la construcció.