Direcció d'obres
valencià

- Cap d'obra.
- Tècnic director d'Execució material d'obres.
- Desenvolupament de pressupostos i mesuraments.
- Col·laboració en redacció de Projectes tècnics.
- Control de producció d'obra, replantejaments, seguiment d'obra i control de materials.
- Redacció d'Estudis de Seguretat i Salut.
- Coordinació d'obres en missió de Seguretat i Salut.
- Redacció d'Estudis de viabilitat.